การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานนิติบุคคลฯ
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2560 (นัดที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สราญสิริ ท่าข้าม-พระราม 2
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์ พลัส เทพารักษ์
นิติบุคคลอาคารชุด อากาศ เขาใหญ่
นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-อาคารทองแท้)
นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารฉลองชัย-อาคารชัยชนะ)